Více učitelů než tříd: iniciativa, která mění školství?

Síť vzdělávacích organizací CIDREE se ve své výroční publikaci zaměřila na téma rovných příležitostí ve vzdělávání. Francouzský příspěvek z této publikace představuje státní iniciativu s názvem Více učitelů než tříd. Jejím cílem je snížení rozdílů v míře školní úspěšnosti mezi žáky prostřednictvím nasazení dvojic učitelů do tříd základních škol. V průběhu tří let tak školy přijaly více než 2 300 pomocných učitelů.
 

Strategie spolupráce dvojic učitelů v jedné třídě, ačkoliv jsou velice variabilní, je možné rozdělit do dvou proudů. V prvním dochází k rozdělení třídy na homogenní skupiny, přičemž pomocný učitel se ujímá jedné z nich. Ve druhém, pro žáky výhodnějším, pomocný učitel vyučuje společně s hlavním učitelem.
 
Přístup se pozitivně odráží při výuce psaní, slovní zásoby, čtení s porozuměním, ale i při efektivním zapojení žáků do aktivit. Sami učitelé zaznamenávají celkové zlepšení učení žáků: využití více učitelů ve třídě znamená podporu pro třídy s problematickými žáky, zklidnění atmosféry ve třídě, zvýšení koncentrace žáků, zintenzivnění interakce mezi učitelem a žákem i například zkrácení různých prodlev během výuky. Naopak úskalím intenzivnější podpory žáků je přílišné pomáhání, které může vést k jejich nesamostatnosti.
 
Projekt dále poukázal i na důležitý předpoklad přístupu, kterým je pravidelná kooperace zainteresovaných složek na všech úrovních vzdělávacího systému.