Stručná zpráva Cedefopu: Plnými plachtami vpřed

Stručná zpráva Cedefopu představuje bilanci za rok 2018 a přehledně představuje hlavní aktivity, které bude agentura realizovat v roce 2019.

Cedefop: agentura, která je odhodlaná jednat proaktivně
 
Jednat s ohledem na budoucnost a být průkopníkem nových trendů, to jsou hlavní priority Cedefopu. O směřování EU po roku 2020 rozhodne sice až nová Komise, už dnes je ale zřejmé, že v centru pozornosti budou i nadále investice do dovedností obyvatel EU. Před Evropskou unií stojí řada výzev, ty vyžadují včasná rozhodnutí a komplexní politické koncepty budoucnosti, jejichž součástí musejí být i vhodné strategie všeobecného a odborného vzdělávání a přípravy. Tato myšlenka se odráží ve vizi odborného vzdělávání a přípravy 2030, kterou vypracoval Poradní výbor pro odborné vzdělávání a přípravu (ACVT) a která je základem poslední analýzy růstu Evropské komise a navrženého finančního rámce pro období 2021–2027.
 
Jak vyplývá z aktivit realizovaných agenturou Cedefop v roce 2018, ale i těch, jejichž realizace je plánovaná na rok 2019, podporuje Cedefop nejen politická opatření, která mohou vstoupit v platnost ihned, ale také vize týkající se budoucího vývoje. Důležité jsou přitom aktivity a spolupráce s jinými agenturami nebo institucemi, v rámci kterých jsou znalosti partnerů využívány k prospěchu cílových skupin Cedefopu. Níže vyjmenované činnosti jasně ukazují, jakým způsobem Cedefop podporuje členské země EU a jak přispívá k aktuálním a budoucím evropským politikám v oblasti odborného vzdělávání a přípravy.
 
Fundované znalosti týkající se kvalifikací
 
Vysoce dynamické trhy práce budou i v budoucnosti proměňovat poptávku po kvalifikacích a dovednostech potřebných pro jednotlivé pracovní pozice. Přesná data a informace o trhu práce a kvalifikacích jsou klíčová pro předvídání změn, poskytování relevantních informací potřebných pro tvorbu politik, ale také pro kariérové poradenství.
 
Předpovědi Cedefopu do roku 2030
 
Cedefop byl pověřen Radou vypracovávat pravidelně předpovědi týkající se kvalifikační nabídky a poptávky napříč Evropou. V roce 2018 Cedefop zveřejnil prognózu do roku 2030, 10 let poté, co agentura předložila svou první zprávu. Jedná se o jedinečnou předpověď vývoje trhu napříč zeměmi, sektory a povoláními. Agentury Cedefop a Eurofound spojily svá data a doplnily jimi předpovědi o dodatečné informace týkající se možných změn v podobě pracovních úkolů a strukturách platů a mezd.
 
Někdo může zpochybňovat hodnotu předpovědí v době neustálých a radikálních změn. Cílem Cedefopu ovšem není, jak říká Paul Saffo, „předvídat budoucnost, ale říkat to, co musíme vědět, abychom byli schopni dnes smysluplně jednat“.[1] Snahou je pomoci politickým činitelům, aby nemuseli tápat v temnotě při rozhodování o investicích do odborného vzdělávání a přípravy. Stručná zpráva[2] a společná publikace Cedefopu a Eurofoundu (dostupná zde: http://www.cedefop.europa.eu/en/publications-and-resources/data-visualisations/skills-forecast) ukazují, že Cedefop poskytuje důležité informace využitelné při tvorbě politik v oblasti zaměstnanosti a sociálních věcí.
 
Velkoobjemová data pro získávání informací v reálném čase
 
Rychlé změny vyžadují, aby při tvorbě analýz docházelo ke kombinování dlouhodobé perspektivy s daty, která se týkají aktuální poptávky po kvalifikacích. To je důležité nejen při tvorbě rekvalifikací a při zvyšování kvalifikací, ale také při mobilitě mezi sektory, regiony a zeměmi. Stále více jsou využívána data z pracovních inzerátů, díky kterým máme k dispozici diferencovaný obraz reálné situace na trhu práce. V současné době ale neexistují volně přístupné zdroje, které by zohledňovaly situaci ve všech členských státech EU a jejich jazyky. Cedefop se pokusil zaplnit toto bílé místo a vytvořil prototyp systému, který sbírá informace v reálném čase. První data, spolu s informacemi o použitých metodách a dalších tématech spojených s výzkumem, budou k dispozici na jaře 2019 a budou se týkat České republiky, Německa, Španělska, Francie, Irska, Itálie a Velké Británie. Data týkající se všech členských zemí EU budou publikovány v roce 2020 a bude docházet k jejich průběžné aktualizaci. Tento nový systém bude doplňovat všechny dosavadní nástroje využívané pro získávání informací o kvalifikacích a o vývoji na trhu práce a doplní informace zveřejňované na webovém portálu https://skillspanorama.cedefop.europa.eu/en.
 
Podpora politik, které reagují na aktuální výzvy
 
Velká část práce Cedefopu se týká společných cílů členských zemí EU pro období 2015–2025 definovaných v oblasti odborného vzdělávání a přípravy a cílů daných politickým rámcem na evropské úrovni.
 
Zvýšení atraktivity odborného vzdělávání a přípravy
 
Zatraktivnění odborného vzdělávání a přípravy pro mladé, ale i dospělé jedince je klíčové pro mnoho iniciativ realizovaných jak na evropské, tak na národní úrovni. Má-li dojít k tvorbě relevantních opatření, která mají zvýšit účast na odborném vzdělávání a přípravě, musíme porozumět tomu, jak lidé odborné vzdělávání a přípravu vnímají. Cedefop proto pravidelně realizuje dotazníková šetření. V roce 2019 bude Cedefop zjišťovat, co si lidé myslejí o dalším vzdělávání a učení dospělých, ale také to, jaký mají lidé přístup k poradenským službám. Předběžné výsledky šetření budou k dispozici během roku 2019.
 
Více dat o učňovské přípravě
 
Učňovská příprava je velmi důležitým tématem v rámci evropských politik, neboť zjednodušuje přímý vstup na trh práce. V roce 2018 Cedefop pokračoval ve spolupráci s Evropskou aliancí pro učňovskou přípravu a podporoval snahy jednotlivých zemí nastavit, revidovat nebo rozšířit systémy učňovského vzdělávání.
 
V létě 2018 Cedefop publikoval srovnávací analýzu systémů a podob učňovského vzdělávání. Relevantní data byla zveřejněna v komplexní online databázi, která je dostupná zde: http://www.cedefop.europa.eu/en/publications-and-resources/data-visualisations/apprenticeship-schemes. Analýza se týká všech systémů učňovského vzdělávání v EU, na Islandu a v Norsku.
Cedefop také dokončil zprávu o učňovské přípravě v několika zemích a zorganizoval fórum pro dané země. Zpráva o situaci ve Švédsku byla zveřejněna v roce 2018. Zprávy o Kypru, Chorvatsku a o francouzsky mluvící části Belgie budou k dispozici během roku 2019.
 
Podpora možností dalšího vzdělávání
 
Evropa musí zajistit, aby celkem 60 milionů osob s nízkou kvalifikací nezůstalo nepovšimnuto. Snadný přístup k celoživotnímu a kvalitnímu dalšímu vzdělávání pro všechny jedince a vysoká úroveň dosaženého vzdělávání – to jsou hlavní principy tvořící páteř sociální a hospodářské soudržnosti v EU. Rada v jednom ze svých doporučení vytyčila jako jednu ze svých priorit právě podporu málo kvalifikovaných osob v jejich snaze o zvýšení kvalifikace.
 
Cedefop organizuje řadu fór, tím napomáhá jednotlivým zemím při definování a realizaci dalšího vzdělávání. První fórum se konalo v roce 2018. Spoluorganizátorem akce byl Evropský hospodářský a ekonomický výbor (EESC). Druhé fórum se konalo v únoru 2019, akci opět organizoval Cedefop a EESC. Cedefop ve svém příspěvku představil výsledky běžícího projektu, který se zabývá potenciálem učení na pracovišti v rámci vzdělávání dospělých a představil analytický rámec a kvantitativní informace o situaci málo kvalifikovaných dospělých v různých zemích.
 
Podpora celoživotního poradenství a validace
 
Strategie pro rozvoj kvalifikací musejí být propojené s nabídkou poradenských služeb a s možností validace kompetencí získaných mimo systém formálního vzdělávání. V roce 2018 byla započata příprava studie, jejímž cílem je přiblížit, jak lze propojit a koordinovat tyto navzájem se ovlivňující procesy. Výsledky této studie a studie s názvem Evropský inventář pro validaci výsledků neformálního a informálního učení 2018, na němž bude Cedefop spolupracovat, budou součástí zprávy Evropské komise o opatřeních, která realizují jednotlivé země EU, aby splnily doporučení Rady týkající se této oblasti.
 
Podpora využívání výsledků učení
 
Výsledky učení jsou důležitými referenčními body při validaci neformálního a informálního učení. Jsou využívány stále více jako základ pro tvorbu rámců kvalifikací na celém světě. Výsledky učení umožňují porovnat různé typy a úrovně všeobecného a odborného vzdělávání a přípravy a přiřadit je k požadavkům trhu práce. Způsob, jakým jsou výsledky učení popsány a definovány, musí zohledňovat funkci a účel jejich využití.
 
Cedefop v roce 2018 zorganizoval fórum, jehož ústředním tématem byly právě výsledky učení a konkrétně otázka, zda lze výsledky učení využít jako nástroj pro formování a reformování všeobecného a odborného vzdělávání a přípravy a jako společný jazyk pro mezinárodní srovnávání kvalifikací. Fóra, na jehož organizaci se podílela i Evropská komise a UNESCO, se zúčastnili odborníci z celého světa. Výsledky diskuse budou zveřejněny v příručce Cedefopu, která se bude věnovat tomu, jak správně definovat, popisovat a používat výsledky učení. Příručka vyjde v roce 2020. Další připravovaná studie přiblíží, do jaké míry mohou být výsledky učení využity při mezinárodním porovnání obsahu a profilu odborných kvalifikací v jednotlivých zemích. Výsledky budou představeny a diskutovány na konferenci v roce 2019.
 
Evropský index dovedností Cedefopu: nový nástroj podporující správná politická rozhodnutí
 
To, jakým způsobem se daří jednotlivým zemím naplňovat hospodářské a sociálně-politické evropské cíle, zachycuje celá řada indikátorů. Až do nedávné doby však neexistoval jednotný nástroj, který by hodnotil a porovnával národní systémy na podporu rozvoje dovedností a kvalifikací a jejich fungování. Samotná data o kvalifikacích nestačí, je nutné je doplnit o další informace, týkající se například toho, jak probíhá přechod na trh práce, zda existuje soulad mezi nabídkou a poptávkou po kvalifikacích a jakým způsobem lidé využívají své dovednosti. Cedefop vytvořil tzv. index dovedností a zaplnil tak tuto mezeru. Index byl poprvé představen na podzim 2018 na akci organizované EESC. Společné výzkumné centrum testovalo kvalitu toho nástroje, který se opírá o fundované výzkumy a šetření řady aspektů kvalifikačních systémů členských zemí. Velký zájem o tento nástroj dokazuje i velký počet stažení krátké zprávy Cedefopu, která index představuje. V českém jazyce je dostupná zde: http://provzdelavani.nuv.cz/clanky/ze-zahranici/strucna-zprava-cedefopu-potrebujeme-dalsi-evropsk. V roce 2019 má vzniknout rozsáhlejší publikace, představující výsledky získané pomocí tohoto nástroje, která se promítne také do analýz Cedefopu a bude sloužit různým zainteresovaným skupinám.
 
Dlouhodobější cíle: formování odborného vzdělávání s výhledem na rok 2030
 
Dnes, těsně před rokem 2020, se politická diskuse o odborném vzdělávání zabývá především podobou evropské spolupráce v budoucím desetiletí. Tyto úvahy se odrazily v podobě Vize odborného vzdělávání do roku 2030 Poradního výboru pro odborné vzdělávání (ACVT), na které se podílel i Cedefop.
 
Budoucí podoba odborného vzdělávání podle Cedefopu: pohled do minulosti při hledání budoucích cest
 
Cedefop se snažil zodpovědět otázku, jakým způsobem by se mělo a mohlo vyvíjet odborné vzdělávání a příprava, aby jeho podoba odpovídala budoucím požadavkům. Pomocí obsáhlé studie, která popisuje vývoj systémů odborného vzdělávání a přípravy mezi lety 1995 a 2015, se podařilo Cedefopu v hrubých rysech načrtnout možné budoucí směřování systémů v závislosti na současných rozhodnutích a politických zadáních. Studie bere v potaz názory odborníků, vědců a zástupců všech relevantních zainteresovaných skupin.
 
Výsledky studie o přeměně role a podoby odborného vzdělávání a přípravy po roce 2020 tvořily základ diskusí nad podobou odborného vzdělávání a přípravy po roce 2020, které probíhaly během celého roku 2018 v rámci jednání generálních ředitelů, Poradního výboru pro odborné vzdělávání a během konference zorganizované v rámci rakouského předsednictví. Cedefop představil možné scénáře o budoucnosti odborného vzdělávání a přípravy na vlastní konferenci, organizované během Evropského týdne odborného vzdělávání, které se v listopadu 2018 zúčastnilo více než 400 účastníků.[3]
 
V roce 2019 Cedefop zveřejní závěrečnou zprávu, která bude obsahovat i tematicky zaměřenou analýzu posledních dvou let. Hlavním tématem bude role odborného vzdělávání a přípravy v oblasti celoživotního učení a rozšíření odborného vzdělávání a přípravy na úrovně 5–8 Evropského rámce kvalifikací. Dále se bude Cedefop zabývat zdánlivě protichůdnými tendencemi, mezi které patří např. „vyprazdňování“ tradičních odborných kvalifikací nebo nárůst poptávky po nových kvalifikacích v sektoru služeb. Tyto aktivity půjdou ruku v ruce a budou využívat i jiné studie Cedefopu, zejména ty, které se týkají dovedností, učňovského vzdělávání a kvalifikací. Cedefop bude vytvářet studie o kompetencích, sledovat politická opatření týkající se odborného vzdělávání a přípravy, zároveň bude vytvářet přípravné materiály pro probíhající politické diskuse o podobě odborného vzdělávání a přípravy po roce 2020.
 
Komunikace: interaktivnější a uživatelsky přívětivější nástroje
 
Cedefop představuje výsledky své práce širší veřejnosti primárně na svých internetových stránkách (http://www.cedefop.europa.eu/en). V roce 2018 byly vytvořeny nové vizualizace dat a došlo k využívání nových zdrojů, které zvýšily kvalitu webových stránek. V roce 2019 budou tyto inovace nadále zlepšovány. Výsledkem úzké spolupráce s partnerským Generálním ředitelstvím pro zaměstnanost jsou společné aktivity v sociálních médiích. Soutěž fotografií Cedefopu se stala v roce 2018 nedílnou součástí Evropského týdne dovedností, za koncepcí předávání cen stojíGenerální ředitelství pro zaměstnanost. I během roku 2019 bude tato spolupráce pokračovat.
 
Cedefop: dobře vedená agentura, která je odhodlaná plnit vysoké standardy
 
Cedefop bude i nadále zjednodušovat a automatizovat administrativu a usilovat o synergii s jinými agenturami pomocí sdílení znalostí a služeb. Agentura bude i v budoucnosti podporovat své vysoce kvalifikované pracovníky, nabízet jim možnost dalšího vzdělávání a bude se snažit zabezpečit dobré pracovní prostředí, ve kterém je důraz kladen na dialog, inovace a učení. Cedefop se bude i nadále snažit dostát vysokým standardům spojeným s etikou, integritou a souladem s předpisy a doporučeními vyplývajícími z auditů. V roce 2018 došlo ke stoprocentnímu plnění rozpočtu, což je důkazem toho, že se agentuře podařilo optimálně využít všechny svěřené zdroje.
 
Díky svým aktivitám realizovaným v letech 2018–2019, které byly zaměřené na poskytování informací, formování a hodnocení odborného vzdělávání a přípravy, Cedefop nejen podporuje implementaci společných priorit jednotlivých zemí v oblasti odborného vzdělávání a přípravy, ale napomáhá i dosažení cílů širšího politického rámce, který byl definován Novou agendou dovedností pro Evropu v roce 2016. To platí zejména pro doporučení o možnostech dalšího vzdělávání, rámec kvality učňovské přípravy a pro evropský pilíř sociálních práv. Nová zřizovací listina Cedefopu, která vstoupila v platnost v únoru 2019, odráží rozsah činností a aktivit agentury, které se týkají nejen odborného vzdělávání a přípravy, ale také kompetencí a kvalifikací.
 
Pozn.: Při překladu zprávy byla využita i německá verze, dostupná na http://www.cedefop.europa.eu/files/9135_de.pdf.

 


[1] Paul Saffo: Six rules for effective forecasting. Harvard business review, July-August 2007 (Übersetzung Cedefop).

[2] Stručná zpráva Cedefopu v českém jazyce je dostupná zde: http://provzdelavani.nuv.cz/clanky/ze-zahranici/predpokladany-vyvoj-trhu-prace-do-roku-2030

[3] Tři scénáře možného vývoje odborného vzdělávání a přípravy představuje i stručná zpráva Cedefopu, která je v českém jazyce dostupná zde: http://provzdelavani.nuv.cz/clanky/ze-zahranici/jaka-je-budoucnost-odborneho-vzdelavani-a-pripravy